zagadnienia prawa cywilnego

 • sprawy o zapłatę

 • roszczenia wynikające z umów

 • roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi

 • roszczenia z czynów niedozwolonych

 • dochodzenie należności z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania

 • dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi

 • umowy cywilnoprawne

 • ochrona dóbr osobistych

 • ochrona prawa własności i posiadania

 • zniesienie współwłasności

 • zasiedzenie

 • służebności

 • egzekucja wierzytelności