zagadnienia prawa administracyjnego

  • zastępstwo przed organami i sądami administracyjnymi

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg, wniosków i innych pism w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

  • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.